Monday, June 1, 2009

Dai ini Masasabutan nin Sarong Manrarawitdawit pag Pigtaram Mo Saiya:

Lapaon man an gibo mo boi!

Pero dai mo ito matataram saiya ta dai kang sugok,

Kaya ini na sana an saimong matataram:

Maurag.

Hahaputon ka niya:

Nata?

Dai niya masasabutan an simbag,

Kaya gilayon tataramon mo saiya:

Maurag!

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing