Thursday, July 9, 2009

Tiwala

An parong nin aldaw sa mga pasang gapo

Garo parong nin pahamot mong nasusulo,

An mga dampog na garo pasang salming

Garo mga mata mong nag-uutik,

An dagat na pirmi an hinghing

Garo pangako mo na pigsurat sa tubig,


Dipisil malingawan

An kulog na pigtatoo sa puso,

Pwede man kun habo kong mareparo

Alagad kaipuhang mag-agi an salog nin panahon,

Tanganing magdukot an satuyang kublit

Kun muya ta pa,


Sa ngunyan,

Maray,

Kun yaon ka sa kun sain dai ko aram,

Ta ika man nagkakarigos sa haldat

Pag saimong narurumduman an pigkurit mong maraot.


An tiwala garo barahibo ki bayong na pigpalayog ta sa paros,

Dai ta na aram kun pira

Pag sa daga naghadok.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing